อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

เริ่มแล้ว ! งานเปิดบ้านเทคโนธานีฉลองครบรอบ30 ปี

เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม รวมพลัง 7 หน่วยงานพัฒนาขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลาง วทน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

เมื่อวันที่  21 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา  ที่เทคโนธานี  รศ.ดร.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” กิจกรรมฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้ง เทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้กลุ่มเป้าหมายนำผลงานไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพ/ธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “7 หน่วยงานรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี” ให้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ที่สำคัญของประเทศ  มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รศ.นพ.สรนิต   ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า   กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนธานี  30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานีคือ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กพบ.) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (ศวฝ. ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ  เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานภายในเทคโนธานี ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความตระหนักเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสริมแกร่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน Startup  ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการวิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้แก่ เปิดบ้าน วว. สานสัมพันธ์เทคโนโลยี  Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  360 องศา  Better measurement, Better Quality of life  ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า  ERTC กับการสร้างป่านิเวศเพื่อลดฝุ่น PM.2.5  และเปิดอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  : ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวในอาเซียน

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้ง 7 หน่วยงาน ซึ่งรศ.นพ.สรนิต    กล่าวว่า    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  โดยมีกำหนดให้ทบทวนความร่วมมือทุกๆ 3 ปี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้และบริการของหน่วยงานในเทคโนธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทคโนธานีให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

กรอบและแนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.การร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนธานีที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร พร้อมแผนปฏิบัติงานและงบประมาณการพัฒนาเทคโนธานี 2.การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี 3.การจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การดูงาน การแสดงนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้าน วทน. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และ 5.การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัยและการจัดแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทาง วทน. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ  เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%