อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

อว.มอบรางวัลครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทย์ฯของประเทศ

กระทรวงอว.เปิดงานมหกรรมวิทย์ปีนี้อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019ให้ ครู และนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 18.50 น.

 วันนี้(17 สิงหาคม 2562)ที่อาคาร 6-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 ครั้งที่ 3 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกรศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ   กล่าวว่า  โลกยุคใหม่เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนสูง ดังนั้นต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมาย มีหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามแนวทางของสหประชาชาติ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางที่รู้จักกันในชื่อ SEP for SDGs   นอกจากนั้นแล้ว คนของเราจะต้องสร้างทักษะในการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการได้เห็น สัมผัส ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ และมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป
 
ทั้งนี้ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ คือแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้งวิทยากรให้ความรู้ มีต้นแบบของคนเก่งๆ มีนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะช่วยจุดประกายต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน  รวมถึงอาจทำให้อีกหลายคนได้ค้นพบสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจต่อไป
   
ด้าน รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอว.  กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมวิทย์ปีนี้   ได้สื่อถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal- SDG) และการเฉลิมฉลอง 2 วาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์และสังคมของโลกในปี 2019 ได้แก่ วาระครบรอบ 150 ปี ของการคิดค้นตารางธาตุ และวาระการครบรอบ 50 ปีการลงดวงจันทร์ของยานอวกาศอะพอลโล 11 ก้าวแรกของมนุษยชาติบนดวงจันทร์  โดยได้สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม อีกทั้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัยจากต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้ง กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขัน การประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การประชุมใหญ่ของ InterAcademy Partnership Science Education Programme (IAP SEP) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ฃ


สำหรับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2019 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกโดยรางวัลสำหรับครูผู้ส่งเสริมเยาวชน( Prime Minister’s Science Teacher Award 2019) ได้แก่ นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จ.ตรัง  นายปิติภูมิ น้ำแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี และ นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

ส่วนรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2019 - Best of Category   สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คือ   นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร น.ส.ภัทรนันท์ บุญชิต นายปุถุชน วงศ์วรกุล โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คือ นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ น.ส.สุทธิดา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คือ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ น.ส.ชนิกานต์ พรหมเเพทย์ น.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จ.เพชรบุรี


และรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2019 – Project of the Year  สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ช.ธนกร วงอารีย์ ด.ช.อคิระ พิพัฒน์ธาราสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ น.ส.สุทธิดา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 71