อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

กสทช.สั่งรื้อสัญญาท่อร้อยสาย "กรุงเทพธนาคม"

กสทช.เบรกท่อร้ายสายสัญญาร่วมกทม.-ทรูฯ สั่งกรุงเทพธนาคมไปทำหนังสือชี้ชวนใหม่ เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่เลือกปฎิบัติในอุตสาหกรรม ย้ำเจ้าตัวต้องดำเนินเอง อังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11.24 น.

วันนี้ (17 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามในคำสั่งอ้างถึง หนังสือบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ที่ กธ01/ร 1626 ลงวันที่ 26 ส.ค.2562 เรื่อง ข้อเสนอการใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (RFP) 

โดยระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดส่งเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครมายังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามประกาศกสทช. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (ประกาศฯ) ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

นายฐากร กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กทม.ในเบื้องต้นแล้วจึงได้เชิญ กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาประชุมหารือร่วมกันล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2562 ซึ่งจากการชี้แจงของบริษัทกรุงเทพธนาคม ต้องการให้การดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กทม.เกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้มีการออกเอกสารเชิญชวนฯ เพื่อสำรวจความต้องการเกี่ยวกับปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเกิดความเข้าใจว่าการออกหนังสือเชิญชวนฯ ดังกล่าวจะเป็นการผูกพันให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเข้าทำสัญญาใช้ท่อร้อยสายสื่อสารจึงเป็นเหตุให้ไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นแสดงความประสงค์ดังกล่าว และอาจไม่เป็นไปตามประกาศกสทช. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคม หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะในวงกว้าง


ดังนั้น สำนักงานกสทช.เห็นว่าเพื่อให้โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กทม.สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็วมีความโปร่งใสสมเหตุสมผลและบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงขอให้กรุงเทพธนาคม ยกเลิกการดำเนินการที่ผ่านมา และเริ่มโครงการฯ ใหม่โดยขอให้มีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตทุกรายอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอทราบปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน 

นอกจากนี้ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 1.กรุงเทพธนาคม ต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของตนและปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 2. กรุงเทพธนาคมมีหน้าที่จัดทำ และส่งข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารต่อสำนักงานกสทช. เพื่อเสนอบอร์ด กสทช. พิจารณาโดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์ และเทคนิคที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยจะต้องมีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในอัตราที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ และ 3.กรุงเทพธนาคมอาจเป็นผู้ลงทุนแบบรายเดียวหรือแบบลงทุนร่วมกันโดยจะต้องประกอบกิจการด้วยตนเองจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 69