อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

เอ็นไอเอโชว์นวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน "ITE 2019" 

เริ่มแล้ว! งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019   เอ็นไอเอขนนวัตกรรมยกระดับการใช้ชีวิตในสังคมเมือง โชว์กลางสามย่านมิตรทาวน์   3 - 5 ตุลาคมนี้ พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 21.02 น.

วันนี้(3 ตุลาคม 2562)ที่สามย่านมิตรทาวน์  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ ( NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  เปิดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019”ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆ


รศ.ดร.วีระพงศ์  แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เอ็นไอเอ กล่าวว่า  จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งกระทรวงอว. ขึ้นเพื่อตอบโจทย์สําคัญในศตวรรษที่ 21 ในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต รวมถึงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่  โดยกระทรวงฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เป็น ประเทศที่มี Smart Citizen  มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็น ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ประเทศฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Nation”  ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ ที่ไม่เพียงให้ความสําคัญกับการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสําคัญกับการลดเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาที่กระจุกตัวในสังคม
ทั้งนี้จะต้องอาศัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Innovation” เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ร่วมกันทุกภาคส่วน ผ่านการแบ่งปันและเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ ทุน และบริการภาครัฐ ขณะนี้ กระทรวงฯกําลังดําเนินงาน เพื่อให้เกิด “1,000 นวัตกรรมชุมชน” โดยมีโครงการหมู่บ้านนวัตกรรม เพื่อสังคมเข้าไปร่วมดําเนินการอยู่ด้วย

สำหรับเอ็นไอเอ ที่ผ่านมา  ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา “นวัตกรรมเพื่อสังคม” อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดําเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูงร่วมกับเครือข่ายในหลายพื้น  ได้แก่ โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม  ที่เน้นแก้ไขปัญหาจาก ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย  โครงการนวัตกรรมสําหรับเมืองและชุมชน  ที่สามารถผลักดันไปสู่ การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคม เมืองและชุมชน การพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อสังคม  ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม  ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน  


“ การจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019  หรือ  ITE  2019    ในปีนี้ จึงถือเป็นเวทีสําคัญในการ นําเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของ เมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย  ซึ่งสามารถนํานวัตกรรมเพื่อสังคมมาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง และ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในด้าน “การสร้างรายได้ การสร้างสุขภาพที่ ดี ที่จะนําไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน”

ด้านดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการเอ็นไอเอ  กล่าวว่า  งานดังกล่าว  นับเป็นครั้งแรกกับการนำเสนอ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  2.  นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ3.   นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่  ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย  ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  Social Innovation Forum หรือเวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม อาทิ การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนตาบอดและประชาชนทั่วไป  การสอนประกอบ Solar Cell อย่างง่ายสำหรับชุมชน  การสอนปลูกผักกลางเมืองสำหรับคนในเมือง การสอนธรรมะด้วยดิจิทัลอาร์ต “โพธิเธียร์เตอร์” และกิจกรรมเสริมสุขภาพ เช่น การดัดจัดสรีระโดยผู้ด้อยโอกาส และการสอนโยคะสำหรับผู้สูงอายุ การสอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

อย่างไรก็ดีในวันสุดท้ายของการจัดงาน (5 ตุลาคม) ซึ่งถือเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะมีพิธีประกาศผล และมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม (Innovation Awards) ให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมดีเด่นในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การออกแบบ สื่อ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น) รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย รางวัล UAV Startup รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย  ผู้ที่สนใจเข้าชมงานได้ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ที่สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ   
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49