อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

3หน่วยงานร่วมพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแบบยั่งยืน

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จับมือสสน.  และกรมประมง  ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรประมงในชุมชนแบบยั่งยืน ประเดิมที่แรก กว๊านพะเยา จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.37 น.

วันนี้ ( 18 พฤศจิกายน 2562 ) ที่มูลนิธิชัยพัฒนา  นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือสสน. และนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมประมง และการขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายนายสุทัศน์    เปิดเผยว่า   ความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน จะสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชนในเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ให้เกิดการจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง จนนำไปสู่การส่งเสริมผลผลิตด้านการประมงในพื้นที่เครือข่าย เพื่อเป็นการสนับสนุน เชื่อมโยง รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการน้ำและการประมง และเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรประมงร่วมกัน

ทั้งนี้ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมงานกันในพื้นที่แรก คือ พื้นที่กว๊านพะเยา เป็นพื้นที่ที่มีแนวทางการพัฒนาแหล่งสำรองน้ำในพื้นที่ชุมชน สำรองและกำหนดขอบเขตเพื่อสร้างแหล่งสำรองน้ำ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในแหล่งสำรองน้ำชุมชน ซึ่งมีชุมชนร่วมกันพัฒนาในเรื่องดังกล่าวทั้งหมด 17 ชุมชน และพื้นที่ต่อมา คือ พื้นที่ดงเดือย จังหวัดสุโขทัย เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย แต่ปัจจุบันหลังจากร่วมกันพัฒนาได้เกิดการรวมกลุ่มประมงเพาะเลี้ยงปลาหมอ “สายพันธุ์ชุมพร” จำนวน 18 รายใน 2 หมู่บ้าน จนเกิดการขยายสมาชิกต่างอำเภอ ในจังหวัดสุโขทัยเพิ่ม 23 ราย และเกิดแหล่งเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยง “ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร” ในพื้นที่ภาคเหนือ จนเกิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรประมงให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36