อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ปศุสัตว์ขยายผลหนองบัวลำภูโมเดลยกระดับรายได้เกษตรกร

อธิบดีปศุสัตว์ คิกออฟปลูกข้าวโพดหลังนา -ขยายผลโมเดลหนองบัวลำภู ยกระดับรายได้เกษตรกรฐานราก พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.45 น.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่จ.หนองบัวลำภู นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงาน “การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา”  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เป็นวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้ในประเทศเพียง 5 ล้านตัน ทําให้ต้องมีการนําเข้าข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบทดแทน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทําโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนเพื่อการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา 2 ล้านไร่ ให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวที่ล้นตลาด และดําเนินการเชื่อมโยงตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้นโยบาย “การตลาดนําการผลิต” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูนาปรังสําหรับการจัดงานสาธิตและแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ได้มีความรู้ทางวิชาการในเรื่องการปลูก การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การดูแลรักษา การป้องกันโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด 2. ให้เกษตรกรได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้แนวความคิดซึ่งกันและกัน และ3.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ว์

ต่อจากนั้นได้ติดตาม“โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำในเกษตรกรรายย่อย เพื่อขับเคลื่อน “หนองบัวลำภูโมเดล”  ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นการนำร่องส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในกลุ่มอินทรีย์หนองบัวลำภู จำนวน 58 ราย เลี้ยงสุกรพันธุ์หมูดำภูพาน ซึ่งเป็นที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบ “หมูหลุม” รายละ 5 ตัว รวม 290 ตัว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับบริโภคในครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) นอกจากนี้สามารถสร้างรายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 58 ราย ได้จัดสร้างคอกหมูหลุม และดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ตามระเบียบฯ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้แก่ พันธุ์หมูดำ อาหารสำเร็จรูป รางน้ำ รางอาหาร ถังพลาสติก และวัสดุรองพื้นเรียบร้อยแล้ว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35