อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ผู้ตรวจฯเปิดรับ''เรื่องเดือดร้อน''จากประชาชน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ไม่เป็นธรรม ความเดือดร้อนจากการละเลย หรือการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น.


''ผู้ตรวจการแผ่นดิน''ของประเทศไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา" ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายพิเชต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 และมีการจัดตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขึ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543แม้ต่อมาจะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขึ้นแทนฉบับเดิม องค์กรนี้ยังได้รับการบัญญัติให้ทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป แต่ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา"เป็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" และต่อเนื่องจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ปัจจุบันมีผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น หรือเกินสมควรแก่เหตุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 - ทางโทรศัพท์ สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ)
 - ทางโทรสาร หมายเลข 0 2143 8341
 - ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ผ่านทาง App Store หรือ Play Store หรือสแกน OR Code แอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน - ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน www.ombudsman.go.th
 - ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210 หรือ ตู้ ปณ.333 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ 10215
 - ส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 - แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
- มอบหรือส่งโดยบุคคลหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้สิทธิร้องเรียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิ๊กที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omb_complain ทั้งนี้ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 69