อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

สั่งยกเลิกชะลอนำเข้า-ส่งออก สัตว์-ซากสัตว์ลา-ล่อ-อูฐ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเลิกชะลอนำเข้า-ส่งออก สัตว์-ซากสัตว์ลา-ล่อ -อูฐ แต่ห้ามนำเข้า-นำผ่านสัตว์ในวงศ์อีไควดี ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.15 น.


เมื่อวันที่ 22 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องชะลอการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทม้า ลาล่อและอูฐ พ.ศ. 2563 โดยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวท่ีมีโอกาสติดมากับ สัตว์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมาแพร่กระจายเชื้อโรคระบาดภายในราชอาณาจักร 

ดังนั้น ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563 อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับน้ีให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย. นาย สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องห้ามนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ อูฐ และม้าลาย รวมถึงสัตว์ ในวงศ์อีไควดี นอกจากประเทศที่ได้รับการรับรอง จากองคก์ารสุขภาพสัตว์โลก ว่าปลอดจากเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

โดยรมว.เกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  ห้ามนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ อูฐ และม้าลาย รวมถึงสัตว์ในวงศ์อีไควดี  นอกจากประเทศที่ได้รับการรับรองจาก องค์การสุขภาพสัตว์โลก ว่าปลอดจากเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า อย่างไรก็ตามประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค.2563  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23