อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

รัฐจ่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง-ภูมิคุ้มกันสู้พิษโควิด-19

"รองโฆษกรัฐบาล” เผย“รัฐบาล”ดันแผนพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง-สร้างภูมิคุ้มกันสังคมสู้พิษ"โควิด" พบปชช.ยังไร้วางแผนอนาคตครอบครัว   เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 15.02 น.


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา  โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2563-2565 มีเป้าหมายเพื่อสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 

โดยมี 4 เป้าประสงค์ คือ 1.สมาชิกของครอบครัวมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสถาบันครอบครัวสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้  2.ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้นพื้นฐานทุกด้าน เช่น สุขภาพ การศึกษา รายได้ การคมนาคม เป็นต้น 

3.กลไกและเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวทุกระดับ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการนโยบายการพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม และ 4.ครอบครัวสามารถรู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ห่วงใยต่อสถานการณ์ครอบครัวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และได้รับทราบว่าจากการสำรวจโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2,069 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชน ร้อยละ 47 ไม่มีการวางแผนชีวิต การเรียน การทำงาน และอนาคตของครอบครัว 


ซึ่งเรื่องนี้ ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่ได้รับการเห็นชอบไปนั้น ได้บรรจุหลักสูตรโรงเรียนครอบครัว สาระครอบคลุมการเพิ่มทักษะการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การอบรมสร้างอาชีพหรือเพิ่มรายได้ และการวางแผนการเงินไว้ด้วย เพราะความรู้และทักษะในเรื่องนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวต่อการเผชิญสถานการณ์ยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะถูกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบต่อไป  และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนทุกปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องที่ทุกกระทรวงและภาคประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกัน 

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับบทบาทของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจสร้างครอบครัวเข้มแข็งในระดับชุมชน  โดยปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีทิศทางพัฒนาศูนย์ฯภายใต้แนวคิด “บริการครบ  จบในศูนย์เดียว” ซึ่งจะเริ่มต้นใน จ.พิษณุโลก อุบลราชธานี ปัตตานี และสมุทรปราการ
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 27