อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

แต่งตั้ง'ณัฐจักร-สุชาติ' กรรมการป.ป.ช.คนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ณัฐจักร ปัทมสิงห์-สุชาติ ตระกูลเกษมสุข" เป็นกรรมการป.ป.ช.คนใหม่ พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.35 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายปรีชา เลิศกมลมาศ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศลงวันที่ 29 ก.ย. 2553 และวันที่ 30 ธ.ค.2558 ตามลำดับนั้น บัดนี้ นายปรีชา เลิศกมลมาศ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร ได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบ 70 ปี และวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังนี้ 1.นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  2.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค.2563  เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12