อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ประกาศแต่งตั้ง185อรหันต์ คกก.ปฏิรูปประเทศชุดใหม่

เปิดประกาศแต่งตั้ง 185 อรหันต์นั่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดใหม่ 13 คณะ พร้อมขีดวาระดำรงตำแหน่งถึง 14 ส.ค. 65 พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.15 น.


 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2) โดยมีใจความว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมีมติเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 15 ส.ค. 2560 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประทศ พ.ศ.2560 แล้วนั้น  เนื่องจาก ต่อมาประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางคนพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 16 และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปเสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่นเพิ่มขึ้นตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.แผนและชั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ประกอบกับอำนาจของนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการเดิมและกรรมการที่ไต้รับแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกันจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประกาศดังกล่าวได้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จากเดิมที่มี 11 คณะ เป็น 13 คณะ รวมมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 185 คน สำหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 คณะ ได้แก่ 
1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีนายปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานกรรมการ จากเดิมคือนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์  
2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเดิมคือนายกฤษฎา บุญราช 
3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ  
4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีนายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธานกรรมการ เปลี่ยนจากนายอัชพร จารุจินดา  
5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ เปลี่ยนจากเดิมคือนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายรอยล จิตรดอน เป็นประธานกรรมการ

7.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีนายอุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการ เปลี่ยนจากนายเสรี ตู้จินดา  
8.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนายเสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานกรรมการ เดิมคือนายจิรชัย มูลทองโร่ย  
9.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ 10.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีนายพรชัย รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ 
11.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนายภักดี โพธิศิริ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเดิมคือนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  
12.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ 
13.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนายนิธิ มหานนท์ เป็นประธานกรรมการ

นอกจากนี้กำหนดให้คณะกรรมการตามประกาศนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 14 ส.ค. 2565 อันครบกำหนด 5 ปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ.2563 เป็นต้นไป...

อ่านประกาศทั้งหมดได้ที่นี่..คลิก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 19