อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

'ประวิตร'ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ

พล.อ.ประวิตร ประชุม ศอ.บต. ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เน้นมาตรการช่วยเหลือการลงทุน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ/สังคม พื้นที่ จชต. ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.59 น.

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า เวลา 14.00 น. วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม ศอ.บต. ติดตามความก้าวหน้า การพิจารณามาตรการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ จชต. โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจในห้วง 4 ปีในพื้นที่ จชต. มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนงานโครงการต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในพื้นที่ จชต. จากนั้นได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าการผลักดัน มาตรการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ จชต. ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์กลางเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่เมืองต้นแบบ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ รวมถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องพล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสุข แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งสั่งการ กรมธนารักษ์,กรมโยธาธิการและผังเมือง,การรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ให้เร่งดำเนินงานในความรับผิดชอบ และสนับสนุน มาตรความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการลงทุน  อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยเฉพาะ ศอ.บต. จะต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการอำนวยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับ และจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 7