อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

กสม.แนะผู้ปกครองเลี่ยงพาเด็กเล็กร่วมชุมนุม

กสม.แนะทุกฝ่ายคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กในพื้นที่การชุมนุม จี้ผู้ปกครองไม่ควรพาเด็กเล็กเข้าร่วมชุมนุม อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.26 น.

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กสม. ได้มอบหมายกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ กสม.ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมและได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปรากฏภาพข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์พบว่า มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองซึ่งทำให้หลายฝ่ายและสังคมมีความห่วงกังวลถึงผลกระทบที่อาจมีต่อเด็กและเยาวชน นั้น กสม. เห็นว่า เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นและเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมโดยสงบสันติ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 2560 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม เช่น เด็กสามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง รัฐควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นได้เสรีในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก และการเข้าร่วมการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นของเด็ก ควรต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะตามวัยที่เหมาะสม

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมหรืออยู่ในพื้นที่การชุมนุมมีหลายช่วงอายุ ซึ่งมีทั้งเด็กเล็กที่ยังอยู่ในช่วงวัยที่มีความเปราะบาง และอาจถูกชักชวนให้หลงกระทำในเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ไม่เหมาะสม หรือขัดกับกฎหมายได้ ดังนั้น ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการช่วยกันดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุม โดยคำนึงถึงวุฒิภาวะและสถานการณ์แวดล้อมของการชุมนุม เช่น ความปลอดภัย กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง และอื่น ๆ ด้วย

“ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ กสม. เห็นว่าทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งในพื้นที่การชุมนุม ความปลอดภัยและสวัสดิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับแรกที่ต้องคำนึงถึง ผู้ปกครองจึงไม่ควรนำเด็กเล็กเข้าร่วมในการชุมนุมเพราะยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งอาจอยู่ในสภาวการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย และอาจทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความรุนแรง” นางประกายรัตน์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น