อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

มทภ.1ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานมอบสวนหย่อม ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.

วันที่ 17- 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.ท. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ( มทภ.1) พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบสวนหย่อม พร้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์แก่ชุมชน โดยโครงการนี้เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 ดำเนินการภายใต้ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดเหล่านี้ พร้อมทั้งการสร้างสวนหย่อม และการปรับปรุงภูมิทัศน์แก่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ 'สร้างและเพิ่มปอดให้แก่ชุมชน' ชุมชนมีสถานที่ร่มรื่นสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 (ดูแลความสงบเรียบร้อย 26 จังหวัด) ในฐานะผู้ดูแลโครงการนี้ กล่าวว่า พล.ท. ณรงค์พันธ์ได้กำกับดูแลให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นไปอย่างตรงจุด รวดเร็ว และ ยั่งยืน ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง 1 ตค. 2561 ถึง 30 กย. 2562 ซึ่งตั้งเป้าหมายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไว้จำนวน 1,000 หลัง การสร้างสวนหย่อม สวนสาธารณะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์แก่ชุมชน ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 100 แห่งทั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 ขอขอบคุณมีผู้อุปการคุณ ร่วมให้การสนับสนุนมากมาย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัย สวนนงนุช และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงสวนหย่อม และขอบคุณกำลังพลทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขณะนี้กำลังทยอยส่งมอบบ้านและสวนหย่อม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืนพล.ต.รังษี ยังได้เชิญชวนประชาชนที่มีพื้นที่ว่าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และสามารถอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้คราวละ 2 ปี เชิญมาร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพื่อช่วยกันสร้างเสริมชุมชนให้มีสถานที่สะอาดร่มรื่น มีชีวิตชีวา เป็นปอดสร้างอากาศสดชื่น สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายต่อไปรศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในฐานะผู้อำนวยการผลิต รายการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่พระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองทัพภาคที่ 1 จัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
“ รายการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความตื้นตันและความปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของประชาชนและชุมชน ที่ได้รับมอบบ้านและมอบสวนหย่อม ภายใต้ร่มพระบารมีฯ ปกเกล้าปกกระหม่อม “  รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ผู้สนใจสามารถร่วมรับชมและรับฟังกิจกรรมของโครงการฯ นี้อย่างเต็มอิ่มได้ ใน รายการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” ออกอากาศสดทั้งภาพและเสียง ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 10-11 น. ทางสถานีวิทยุ มก. AM 1,107 กิโลเฮิตซ์ และ KU Radio Network พร้อมกันทั่วโลก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19