อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ทุนทายาทสมาชิกสหกรณ์โคนม

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่ออาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม ให้ทุนเรียนปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แก่บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.35 น.
นายประยูร  อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้แก่บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี จำนวน 3 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อสานต่ออาชีพพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์โคนม และมีส่วนช่วยพัฒนางานด้านปศุสัตว์ การบริหารจัดการฟาร์ม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนมที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นน้ำนมดิบ หรือน้ำนมที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรโคนมเดิม หรือเกษตรกรโคนมรายใหม่ได้ยึดอาชีพการเลี้ยงโคนม เพื่อสร้างมีรายได้แก่ครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ให้บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ปีการศึกษาละ 3 คน โดยเรียนตามหลักสูตร ในปี 1 – ปี 5 เรียนเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ส่วนปี 6 ช่วง 22 สัปดาห์ เน้นศึกษาเกี่ยวกับปศุสัตว์ ในช่วง 10 สัปดาห์หลังจะเข้มข้นเรื่องของโคนม เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษามีทักษะหลากหลายด้านพร้อมรับมือกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิชาวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์https://www.admissions.chula.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ตนเองสังกัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

โดยผู้รับทุนเมื่อจบการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมเป็นเครือข่ายฟาร์มโคนมและให้ความร่วมมือในการฝึกงานกับโครงการสหกิจศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงโคนมและพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%