อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

''PEA'' เดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PEA พัฒนาองค์กรเป็นสำนักงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเป้าขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.40 น.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ให้เป็นสำนักงานสีเขียว” ในวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิง พัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้บริหาร PEA ทุกสายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

PEA รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานลดภาวะโลกร้อน โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม In process และ After process ประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดทำโครงการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็น Green Office ครอบคลุม 74 จังหวัด ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี 2557 – 2561 PEA ดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงาน PEA ให้เป็นสำนักงานสีเขียว โดยมีสำนักงาน PEA เข้าร่วมโครงการฯ 101 แห่ง ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 99 แห่ง และระดับดีมาก (G เงิน) 2 แห่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสำนักงานได้ 4,990.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2562 - 2564 PEA มีเป้าหมายดำเนินโครงการกับสำนักงาน PEA ปีละ 37 แห่ง รวม 3 ปี 111 แห่ง และในปีนี้จะพัฒนาสำนักงานใหญ่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในสำนักงานใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการดำเนินงานจัดทำสำนักงานสีเขียว โดยจัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 จัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารทุกสายงาน ในวันที่ 18 เมษายน 2562 จำนวน 350 คน
• ครั้งที่ 2 จัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกสายงาน จำนวน 150 คน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24