อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

สมาคมสีรุ้งดันพรบ.คู่ชีวิต หวังลดเหลื่อมล้ำเรื่องเพศ

สมาคมสีรุ้งแห่งประเทศไทย จับมือกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา "ทิศทาง คู่ชีวิต & สมรสเพศเดียวกัน ฟุปหรือไปต่อ(ทางไหนดี?)" ผลักดันพ.ร.บ.คู่ชีวิตในประเทศไทยเป็นฉบับสมบูรณ์ หวังลดการเหลื่อมล้ำในสิทธิต่าง ๆ อังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 20.52 น.


เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมสีรุ้งแห่งแระเทศไทย และมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน จัดเสวนา "ทิศทาง คู่ชีวิต & สมรสเพศเดียวกัน ฟุปหรือไปต่อ (ทางไหนดี?)" หวังต่อยอดพ.ร.บ. คู่ชีวิตในประเทศไทย ให้เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิต่าง ๆ และการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 

 
นายกิตตินันท์ ธรรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วว่า เป็นดินแดนที่ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการสมรสของเพศเดียวกัน แต่ยังไม่มีกฎหมายที่ดูแลและให้สิทธิ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ทำให้เกิดการจำกัดสิทธิต่าง ๆ และความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเมื่อเดือนธ.ค.2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ "ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต" หรือที่เรียกกันว่า "พ.ร.บ.คู่ชีวิต" แต่ที่ผ่านมายังมีข้อถกเถียงกันตลอดว่า บทบัญญัติหลายประการของ พ.ร.บ.นี้ อาจให้สิทธิ์บางอย่างของคู่ชีวิต ไม่เท่าเทียมกับคู่สมรส
 
"เนื่องจากส่วนสำคัญที่ยังขาดหายไปใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ที่ต่างจาก ปพพ.ที่คู่สมรสได้รับ มีทั้งการเปลี่ยนคำหน้าชื่อ-สกุล การรับและปกครองบุตรบุญธรรมร่วมกัน การมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และในส่วนสวัสดิการต่างๆ ของรัฐที่พึงได้รับ เช่น การลดหย่อนภาษีจากการมีคู่สมรส การเป็นคู่ความประมวลกฎหมายอาญาแทนคู่สมรส สิทธิในกองทุนประกันสังคมของคู่สมรสตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เป็นต้น ด้วยเหตุผลที่ว่า บทบัญญัติทับซ้อนกับกฎหมายหลายฉบับ ทำให้เกิดความซับซ้อนในกระบวนการร่าง พ.ร.บ. ซึ่งกลุ่มที่ร่าง พ.ร.บ. คาดว่าอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายภาคหน้า เนื่องจากเป้าหมายหลักในขณะนี้ คือ ความพยายามผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้บังคับใช้ให้ได้โดยเร็วที่สุด" นายกิตตินันท์ กล่าวอ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะกรรมการสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย และผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต รายแรกที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาโครงการแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กล่าวว่า อยากให้กฎหมายมีความรอบด้าน สามารถคุ้มครองสิทธิ์ได้ครบถ้วน ตั้งแต่สถานะทางเพศ สถานะทางครอบครัว และเรื่องอื่น ๆ ที่สืบเนื่องต่อมาทั้งหมด แต่การที่จะมีระบบกฎหมายที่สมบูรณ์แบบได้นั้น ย่อมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กฎหมายจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนไปร่วมกัน
 
นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและสรีภาพ (กฎหมาย) เปิดเผยว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวยังคงมีกฎหมายอีกหลายหมวดที่จะต้องปรับแก้เพื่อมารองรับ ได้แก่ หมวดแรก การจดทะเบียนคู่สมรส หมวดที่สอง การใช้ชีวิตคู่ ทั้งการอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่รองรับเหมือนคู่สมรส สิทธิ์และหน้าที่ หมวดที่สาม การรับบุตรบุญธรรม และหมวดที่สี่ การจัดการเรื่องมรดก ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องนี้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%