อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

เปิดตารางเรียนออนไลน์DLTV" อนุบาล-ม.6"อังคาร 2 มิ.ย.

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริงด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นอนุบาล - มัธยม ประจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563... อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 น.

1.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ช่อง DLTV10 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ตัวเรา (4) เป็นต้น2.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ช่อง DLTV11 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่2 เรื่อง ตัวเรา (4)เป็นต้น3.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ช่อง DLTV12 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่3 เรื่อง ตัวเรา (4) เป็นต้น4.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง DLTV1 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10,ภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย 2,วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 1 *,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 1 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง5.ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง DLTV2 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมาย > < *,วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น,ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี * และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง6.ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง DLTV3 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 3 * เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก 2 *,วิทยาศาสตร์3 * เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต *,คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) "เรื่อง ย้อนรอยอดีต การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน " และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง7.ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง DLTV4 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน *,ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน,กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 1 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง8.ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง DLTV5 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล *,คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน *,ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง9.ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง DLTV6 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) *,วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (1),กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (3) และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง... 10.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง DLTV7 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ,ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ) *,คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก,เทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (1) *,เทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (2) * และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง11.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง DLTV8 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง Reading : We love our daily routines,คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ทศนิยมซ้ำ (2),สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร และในช่วง 14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง12.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง DLTV9 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด (1) *,วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (1),วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (2) *และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง... 13.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่อง DLTV13 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Countries and Nationalities,วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์,สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา: กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนองและในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง14.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่อง DLTV14 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง น้ำ/โมเลกุลของน้ำ,สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาคของประเทศไทย,ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง The Present Tenses (Prefect Simple)และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง15.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่อง DLTV15 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พุทธประวัติ,ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Language Focus:Simple Sentence/Subject-Verb Agreement,วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง... แต่ถ้าใครอยากทราบตารางเรียนออนไลน์แบบเต็มของนักเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเข้ามาดูกันได้ที่... (คลิกเลย)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    55%
  • ไม่เห็นด้วย
    45%

บอกต่อ : 22