อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

2รร.ดังประกาศปิดชั่วคราว เหตุใกล้คอนโดลูกคณะทูต

รร.สายน้ำผึ้ง-รร.สายน้ำทิพย์ ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 15-17 ก.ค. 63 ระบุอยู่ใกล้คอนโดเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ครอบครัวคณะทูตติดโควิด-19 อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.


จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงพบเด็กหญิง 9 ชวบที่มาในครอบครัวทูตติดเชื้อโควิด-19 โดยมีประวัติของผู้ป่วยเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวที่เป็นคณะทูต ก่อนจะเข้าพักที่คอนโดที่คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ - Sainampeung School ได้เผยแพร่ประกาศของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการ เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น สถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิต-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา

ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในภาระงานที่เร่งด่วนให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

นอกจากนี้โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยระบุว่า อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตัวยเหตุพิเศษ เนื่องต้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตะหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น

สถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและเดินทางไปหลายสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษาในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้จากที่บ้าน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในภาระงานที่เร่งด่วน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ..
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 7