อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

โปรดเกล้าฯพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00 น.


เมื่อวันที่ 30 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชุดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 13 ภาพ สำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เชิญไปเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี โดยสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th