อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ทส.โชว์ผลงาน "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

ทส. เชิดชูเกียรติท้องถิ่น โชว์ผลงานและนวัตกรรม “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 6 เทศบาลชนะเลิศ ระดับประเทศ เตรียมเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.


นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน การผลักดันให้เกิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกจังหวัดของประเทศไทย ภายใน ปี 2563

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. กล่าวเสริมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแปลงนโยบายและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ โดยการส่งเสริมให้เกิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งคนและเมืองอย่างมีส่วนร่วม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธงนำทาง เพื่อพัฒนายกระดับเทศบาลทั่วประเทศสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยให้กระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการกำหนด “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เป็นเป้าหมายในระดับชาติ เพื่อขยายผลครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2563  ซึ่งกระทรวงฯ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประสานพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
   
ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กทม. เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดี สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการพัฒนาเมืองที่โดดเด่นสู่สาธารณะ จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่นๆ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 1,000 คน

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 มอบให้กับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล รวม 107 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม 52 แห่ง ระดับดีมาก 40 แห่ง และระดับดี 15 แห่ง และรางวัลโครงการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปี พ.ศ. 2561  จำนวน 9 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม 1 แห่ง ระดับดีมาก 4 แห่ง และระดับดี 4 แห่ง โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เป็นผู้มอบรางวัลขณะที่ รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 มอบให้กับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล รวม 57 แห่ง โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่   อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ  3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน และ เทศบาลตำบลป่าสัก  จ.ลำพูน และ รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ และ เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล ซึ่งทั้ง 6 แห่งจะได้เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป อีกทั้งจะได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพ ต่อยอด ยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนภูมิภาคอาเซียน (Environmentally Sustainable City) 

นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน 11 แห่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน 17 แห่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน 10 แห่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จำนวน 1 แห่ง และรางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน  12 แห่ง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19