อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

PEA ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

PEA ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมุ่งสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16.52 น.


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานของ PEA ประจำปี 2562 "Culture of Prevention for Sustainable Safety วัฒนธรรมเชิงป้องกันเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี และประกาศใช้ “ระบบการจัดการความปลอดภัยของ PEA Safety Management System หรือ PEA-SMS” เป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน PEA ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ช่วยกันส่งเสริมปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดี การทำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากร รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน เพื่อให้ PEA เป็นเลิศด้านความปลอดภัย

ปี 2562 PEA ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 105 หน่วยงาน รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศจำนวน 2 คน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2019) จำนวน 127 หน่วยงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์กรมหาชน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ PEA ประจำปี 2562 โดยใช้ชื่องาน “Culture of Prevention for Sustainable Safety” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและลูกจ้างของ PEA ปลุกจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน รณรงค์และกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนระลึกถึงขั้นตอนในการทำงานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา ลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนรณรงค์ในการป้องกันและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งสู่ Safe Excellenceคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17