อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

งบประมาณผ่านวาระแรก วาระสองแปรญัตติ30วัน

สัปดาห์นี้ไปดูการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 63 ผ่านวาระแรก รอพิจารณาวาระสองแปรญัตติภายใน 30 วัน ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ นัดแรกในวันที่ 24 ต.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร​ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 สมัยวิสามัญเป็นพิเศษ ที่อาคารรัฐสภา มีวาระการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มต้นการประชุมตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 62 เวลา 21.00 น. ใช้เวลาประชุมรวม 38 ชั่วโมง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีใช้เวลาแถลงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เวลาที่มีอยู่อีก 36 ชั่วโมงแบ่งเป็นการตั้งข้อสังเกต การซักถามและการอภิปรายของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 18 ชั่วโมง ส่วนการชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล 18 ชั่วโมง นับเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกที่มีการประชุมใช้เวลาถึง 3 วัน แตกต่างไปจากในอดีตที่ใช้เวลาประชุมเพียง 2 วันเท่านั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนมีการลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ฯ ความตอนหนึ่งว่า “… การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนแผนและนโยบายต่างๆ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิต​ที่ดีขึ้น​ควบคู่ไปกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเสริมสร้างศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทุกด้าน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบูรณาการทั้งในมิติของกระทรวง หน่วยงาน มิติยุทธศาสตร์และมิติพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ​ ลดความซ้ำซ้อนและมีการกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนโดยตรงอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทุกภาคส่วนโดยมุ่งหวังให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน สำหรับความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆที่สมาชิกทุกท่านได้อภิปรายไว้ กระผมขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาได้แต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่เราทุกคนมุ่งไว้ทุกประการ ขอบคุณ​ครับ​”ผลการลงมติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปรากฏว่าที่ประชุมมีการลงมติรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนน 251 : 0 เสียง งดออกเสียง 234 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง หลังจากนั้นที่ประชุมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 64 คน เพื่อพิจารณาวาระสองแปลญัตติภายใน 30 วัน ซึ่งจะมีการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ นัดแรกในวันที่ 24 ต.ค. 62

คณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งทำหน้าที่แปลญัตติ จำนวน 64 คนนี้มาจากคณะรัฐมนตรี 15 คน พรรคการเมืองต่างๆ อีก 49 คน ซึ่งแบ่งตามสัดส่วนดังนี้ พรรคเพื่อไทย 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน พรรคอนาคตใหม่ 8 คน พรรคประชาธิปัตย์ 5 คน พรรคภูมิใจ​ไทย ​5 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคพลังประชาชาติไทย 1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน และพรรคพลังปวงชนไทย 1 คน.
……………………....
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 315