อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35

สัปดาห์นี้ไปดูความพร้อมไทยเราป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 พร้อมต้อนรับ 10 ประเทศสมาชิก หารือความยั่งยืน กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.


ต้นเดือน พ.ย. นี้ ความสนใจของทั่วโลกจะจับตามองมาที่ประเทศไทยเป็นจุดเดียว เนื่องจากประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 62 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี การประชุมในครั้งนี้จะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม 10 ประเทศ ผู้นำประเทศคู่เจรจาอีก 7 ประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รวมทั้งยังมีผู้นำองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ประธานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) ฯลฯ คาดว่าจะมีคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ และผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 3,000 คน

การประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจ 3 เสาหลัก ซึ่งเป็นความร่วมมือของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community-APSC) ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economics Community-AEC) ความร่วมมือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)ความร่วมมือของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะมีการหารือเกี่ยวกับความยั่งยืน การสร้างความเป็นหุ้นส่วน การเชื่อมโยงทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค รวมถึงหารือเกี่ยวกับอาเซียน 4.0 การกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์จากการพูดคุยกับประเทศนอกภูมิภาคที่จะเชื่อมโยงกับแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ซึ่งจะหารือเรื่องนี้กับประเทศนอกภูมิภาค เพื่อให้เกิดการสนับสนุนในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการสร้างความมีเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการหาทางออกร่วมกัน และการบริหารจัดการชายแดน เพื่อสร้างระบบกลั่นกรองในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ

ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ประเทศไทยผลักดันให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จภายในปีนี้ ทั้งการเตรียมความพร้อมของอาเซียนเพื่อรองรับอนาคต การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 7 ประเด็น และจะมีการเสนอเพิ่มเติมในการประชุมอีก 3 ประเด็น รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economics Partnership-RCEP) ที่ขณะนี้การเจรจาสามารถสรุปได้แล้ว 14 บท 4 ภาคผนวก จากทั้งหมด 20 บท และ 4 ภาคผนวก ขณะที่การเจรจาเปิดตลาดสามารถสรุปผลได้แล้วถึงร้อยละ 80 และเลือกการเจรจาเปิดตลาดที่จะต้องเร่งหารือกันต่ออีกร้อยละ 3.6 เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในปีนี้ตามที่ผู้นำอาร์เซปตั้งเป้าไว้ความร่วมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะหารือเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงภาคประชาชนและการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเตรียมพร้อมวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต และในการประชุมครั้งนี้จะมีการเปิดศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นอกจากนี้จะมีการเสนอเอกสารผลลัพธ์ต่อที่ประชุมจำนวน 9 ฉบับ แบ่งเป็นเอกสารเพื่อรับรองจำนวน 6 ฉบับ และเอกสารเพื่อทราบจำนวน 3 ฉบับ

วันที่ 2 พ.ย. 62 จะมีการประชุม ASEAN Business and Investment Summit พร้อมกับมีการแสดงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของอาเซียนและไทย วันที่ 3 พ.ย. 62 เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ วันที่ 4 พ.ย. 62 การประชุมอาเซียน +3 และอาเซียน +6

การดูแลความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานร่วมปฏิบัติรวม 17,000 นาย อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนและประชาชนต่างก็มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงามและสร้างความประทับใจ อีกทั้งยังต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแก่บ้านเมืองในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบถึงพฤติการณ์บุคคล สิ่งของหรือยานพาหนะที่ผิดปรกติมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่โทร. 191 และ 1599
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล” 
ขอบคุณภาพประกอบจาก : @ASEAN2019TH

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น