อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

นายกเล็กท่ามะเขือ'ยื่นหนังสือแก้กม.อุปสรรคบริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาต ยื่นหนังสืออธิบดีปกครองท้องถิ่น ตั้งคณะทำงานแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15.33 น.


เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ กรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเข้ายื่นหนังสือเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ขอทบทวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น2. ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล3. ขอให้แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ4. ขอให้ทบทวนประกาศ ฯ รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น5. ขอให้ทบทวนแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม6. การออกระเบียบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น7. ขอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุมชน8. ขอให้พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 9. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายกเทศมนตรี และ10. ขอให้พิจารณาการขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

บอกต่อ : 761