อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

'ก.การคลัง'รับสมัครบุคคลคัดสรรเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

"กระทรวงการคลัง" ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563  จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.15 น.


กระทรวงการคลัง มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563  

ตำแหน่งที่คัดเลือก

บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่เกิดหกสิบสี่ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร
- มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ
- มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติด หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
-ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เป็นกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่กรรมการโดยตำแหน่งและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ


โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://dp.sepo.go.th ระหว่างวันที่  15 พฤศจิกายน  - 30 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ โทร. 02-298-5880-7 ต่อ 2115-2117 ในวันและเวลาราชการ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น