อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล พลังสังคมต้านทุจริต

สุพรรณบุรี จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล สร้างพลังสังคมต่อต้านการทุจริต พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01.40 น.


ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   ในระดับดี (A) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด Infographic ภายใต้หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จากห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  นอกจากนี้ นายนิมิต ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ว่า  จะประพฤติปฏิบัติตน  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่กระทำการทุจริต   จะยึดมั่น    ในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายนิมิต กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2562 นี้ จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอรัปชั่นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance of clean Thailand)

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย  และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ

----------------------------

วัฒนพล มัจฉา  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17