อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "เทศกาลปิ้งย่าง ณ ชัยภูมิ"

ชัยภูมิ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "เทศกาลปิ้งย่าง ณ ชัยภูมิ" ประจำปี 2562 ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 22.30 น.


ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรม "เทศกาลปิ้งย่าง ณ ชัยภูมิ" ประจำปี 2562 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นายผดุงเกียรติ ชูตา ผู้จัดการเขตฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด นายอัคราพนธ์ กิตติภัทรเจริญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ และนายสุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการจัดงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ นายผดุงเกียรติ ชูตา ผู้จัดการเขตฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวถึง การส่งเสริมการจัดงาน นายอัคราพนธ์ กิตติภัทรเจริญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ กล่าวถึงความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน และนายสุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงมีนโยบายและแผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยรวม และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รายได้จากการท่องเที่ยวย่อมกระจายเข้าไปสู่ท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น มีนักท่องเที่ยวมากินอาหารในพื้นที่ หรือซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆ ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีเงินสะพัดหมุนเวียนเกิดสภาพคล่องสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจ และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการผลักดันและสนับสนุนให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีความโดดเด่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ มีประเพณีวัฒนธรรม ของดีหลากหลายที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ เช่น หม่ำ ไส้กรอก ผ้าไหม ปลาทรงเครื่อง เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดแข็งที่จะนำมาต่อยอดได้ และพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยว สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดชัยภูมิ ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาบริโภคสินค้าและบริการ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยภูมิ

อีกทั้งเกิดการกระจายรายได้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจของสมาชิกหอการค้าๆ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร ธุรกิจ SME เครือข่าย OTOP สินค้า อุปโภค บริโภค และร้านค้ารายย่อย อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดโครงการ/กิจกรรม "เทศกาลอาหารปิ้งย่าง ณ ชัยภูมิ" ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคฤดูหนาวของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร เครือข่าย OTOP ผู้ประกอบการ SME รวมถึงร้านค้ารายย่อยให้มีความเข้มแข็ง และมีรายได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นโอกาสสำหรับการประขาสัมพันธ์สินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ อาทิเช่น หม่ำ ไส้กรอก ผ้าไหม ปลาร้าทรงเครื่อง เป็นต้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

--------------------------------
ชาตรี ทวีนาท ผู้สิ่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%