อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

กฟภ.ชัยภูมิ มอบทุน-อุปกรณ์เรียน-กีฬา แก่นร.ประถม

กฟภ.ชัยภูมิ มอบทุนและอุปกรณ์การเรียน-กีฬา แก่นักเรียนประถม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 01.21 น.


เมี่อเร็วๆนี้  นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายมนตรี ผิวสุข ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางณัชชาสิริย์ อัครรุ่งเรืองกุล ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) จังหวัดชัยภูมิ

นายมนตรี  ผิวสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า  การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้นักเรียนรู้จักคิด รู้เท่าทันโลก  สามารถเข้าถึงและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความสามัคคี  ใฝ่ศึกษาหาความรู้   เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งจะเป็นก าลังสำคัญ   ในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคตต่อไป     โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โรงเรียน กฟภ.อุทิศ   และคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด นครราชสีมา รวมจำนวน 135,000.- บาท  นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน   ชุดอุปกรณ์กีฬา  ชุดอุปกรณ์การเรียนและของขวัญให้แก่นักเรียนทุกคนนอกจากนี้  ยังได้รับความ อนุเคราะห์จากผู้บริหาร  คณะแม่บ้านและครอบครัว  และชมรมต่างๆของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการร่วมมอบทุนการศึกษา
ทั้งนี้ยังได้ มอบของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเล่า ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสามัคคี ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ภายในงานจัดให้มีฐานความรู้ในการปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้น : CPR รณรงค์ลดการใช้พลาสติก และกิจกรรมขึ้นรถกระเช้าฮอทไลน์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนาน ดังคำขัวญวันเด็กแห่งชาติ 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

-------------------------

ชาตรี ทวีนาท ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ รายงาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23