อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

รพ.บางปลาม้า สร้างเสริมสุขภาวะคนตำบลโคกคราม

โรงพยาบาลบางปลาม้า รวมพลังเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะคนตำบลโคกคราม ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.42 น.


ที่โรงพยาบาลปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   นายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอบางปลาม้า เป็นประธานเปิด  โครงการ รวมพลังเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะคนตำบลโคกคราม  โดยมีเครือข่ายสุขภาพจำนวน 300  คน ประกอบด้วย   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกคราม  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกคราม จิตอาสาประชารัฐ อำเภอบางปลาม้า  นักเรียนในเขตตำบลโคกคราม    เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บางปลาม้า  และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางปลาม้า  

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย     และสร้างให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครือข่ายได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่าย การออกกำลังกายร่วมกันด้วย คีตะมวยไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนเนื่องจากสภาวะสุขภาพของประชาชนที่พบในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป   สาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  การก้าวสู่สังคมสูงวัยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป         ทำให้ปัญหามีความซับซ้อน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจากหลายๆปัจจัย     ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพหรือการแก้ไขปัญหาสุขภาพจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากครอบครัว  ชุมชน   และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง          ซึ่งรวมเรียกว่า เครือข่ายสุขภาพ  ที่ต้องมาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกันตามบทบาทและศักยภาพที่มีอยู่  เพราะการร่วมมือกันของเครือข่ายจะทำให้การทำงานเกิดพลัง       ด้วยการร่วมคิดร่วมทำด้วยความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน     การประสานความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน   ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้  และนำไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนให้เกิดขึ้น   และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงพยาบาลก็ได้รับความความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายสุขภาพของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี

----------------------------

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30