อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

"จีเทค"จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้นำหลักธรรมะไปใช้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) จัดอบรมพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้นำหลักธรรมะไปใช้ อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.50 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมวีรญาโณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จีเทค) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  พระโสภณพัฒนบัณฑิต , รองศาสตราจารย์ ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง / ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย - เยอรมัน (จีเทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรม อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาหัวข้อ การนำหลักธรรมะมาใช้จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาหัวข้อ การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยมีนางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอ จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญ วิทยากรชื่อดัง พันเอก นพ.พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา  ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด และประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน มาบรรยายอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ เรื่องการสร้างคน สร้างชาติ ด้วยครูมืออาชีพ  มีคณะครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 150 คนผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล  ผู้ก่อตั้ง / ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย - เยอรมัน (จีเทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำหรับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาหัวข้อ การนำหลักธรรมะมาใช้จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาหัวข้อ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนา ครูให้เป็นครูที่มีคุณภาพ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น มีการนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการอบรมมาช่วยในการพัฒนางานทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น รวมถึงได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกัน
 
นายสุชาติ  ปรีชาอนุวงศ์  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์  ประจำจังหวัดขอนแก่น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16