อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เตรียมจัดงาน "Field day"

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี "Field day" เรื่องการจัดการใบและเศษซากอ้อย หลังเก็บเกี่ยวอ้อยสด ในวันที่18 ก.พ.63 อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.43 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรรถสิทธิ์   บุญธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า การเผาใบและเศษซากอ่อยยังคงเป็นปัญหาสำคัญของการผลิตอ้อยและน้ำตาลของไทย ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ยิ่งกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเกิดสภาวะมลพิษทางอากาศและโลกร้อน รวมถึงการเสื่อมคุณภาพของดิน  การพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวอ้อยสดและเครื่องมือเตรียมดินเพื่อลดการเผาใบจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาการเผาอ้อยจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อย ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำโครงการ “การพัฒนาต้นแบบการเก็บเกี่ยวอ้อยสดเข้าโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่องการจัดการใบและเศษซากอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยสด ในวันที่18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเศษซากอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยสดและก่อนเตรียมดินปลูกอ้อย ทั้งนี้ จะมีการจัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวอ้อยสดและเครื่องมือเตรียมดินโดยไม่เผาใบเพื่อลดปัญหาการเผาอ้อยในแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้ได้ผลผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในอนาคต โดยนางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41