อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

PEAส่งมอบตู้อบแสงอาทิตย์ ส่งเสริมพลังงานทดแทน

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เป็นประธานมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.52 น.

                              
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย  นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน มี นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอภูเรือ พ.ต.อ.กิตติ แดงสมบูรณ์ ผกก.สภ.ภูเรือ นายปิรันต์ ประสมทรัพย์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม นางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอำเภอภูเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านไฮตาก ร่วมงานนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่ ให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งปัญหาของกระบวนการผลิตสินค้าในการตากและอบแห้งผลิตภัณฑ์บนพื้นดิน ประสบปัญหาสิ่งเจือปน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการผลิตสินค้าทำให้มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงPEA จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาอินทรีย์ บ้านปางมะกาด อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย,วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม,วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองแซะสามัคคี อ.สวี จ.ชุมพร,วิสาหกิจชุมชนดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองบ้านนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานีทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ ใช้ระบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของสินค้ามีมาตรฐาน หรือการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้าเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดย PEA สนับสนุน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 6 x 8.20 เมตร เป็นแห่งที่ 8 ให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งสามารถแปรรูปพืชผลทางการเกษตรได้ครั้งละประมาณ 300 กิโลกรัมต่อรอบ ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้า พัฒนาการแปรรูปผลผลิต ส่งผลให้คุณภาพของสินค้ามีมาตรฐาน ลดรายจ่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37