อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

'กองทุนแม่ของแผ่นดิน'จากน้ำพระราชหฤทัย สู่ความปลอดภัยร่มเย็น

ป.ป.ส. นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด ด้วยพลังสามัคคีของชุมชน เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อวิกฤติปัญหายาเสพติดในปี 2546 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าว ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ขึ้นมา เพื่อเป็นกองทุนให้แก่หมู่บ้านและชุมชนที่มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชุมชน

จากวันนั้นจวบจนปัจจุบัน มีหมู่บ้าน และชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีปณิธานร่วมกันที่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยสร้างความรักสามัคคีให้กับชุมชน ตลอดจนเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติวิธีเพื่อนำสู่ “พื้นที่ปลอดภัย” จากปัญหายาเสพติด“ช่วยเหลือประชาชน” คือ พระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งปี 2546 ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. อันเป็นที่มาของ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” กองทุนที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางสันติวิธีและพลังสามัคคีของหมู่บ้าน/ชุมชน

“ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” คือ ความหมายของ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” กองทุนที่ไม่ได้เริ่มจากเงินมากมาย แต่เริ่มจากการรวมจิตใจของประชาชนที่อยากทำความดี รวมความสามัคคีที่อยากช่วยเหลือกันและกัน รวมพลังปัญญาของทุกผู้คน เพื่อขยายเครือข่ายแห่งความดีงาม และ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย” จากยาเสพติดในบ้าน ครอบครัว และชุมชน“ประโยชน์สุขของหมู่บ้านและชุมชน” คือ เป้าหมายของ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยที่ผ่านมาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้นำเงินจากกองทุนฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สุขของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนนานาประการ ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน
2. เฝ้าระวังยาเสพติด เช่น สนับสนุนการเดินเวรยาม จุดตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน
3. พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งป้องกันกลุ่มเสี่ยง
4. สงเคราะห์ผู้เดือนร้อน ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
5. สนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่แบบพอเพียงในหมู่บ้าน
6. แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28