อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ตั้ง กมธ. วิสามัญรัฐสภา ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

จากการเลื่อนลงมติในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกทั้งด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว หลังจากที่มีการอภิปรายในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวางในที่ประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.63 พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.


การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเมื่อวันที่ 23 -24 ก.ย. 63 ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย มีระเบียบวาระการประชุมพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ...แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 โดยมีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะเป็นผู้เสนอ (มาตรา 256 อยู่ในหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ)

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กับคณะเป็นผู้เสนอ (มาตรา 256 อยู่ในหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ)

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (มาตรา 270 และมาตรา 271 อยู่ในบทเฉพาะกาล)

4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (มาตรา 159 อยู่ในหมวด 8 คณะรัฐมนตรี, มาตรา 272 อยู่ในบทเฉพาะกาล)

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...ยกเลิกมาตรา 279 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (มาตรา 279 อยู่ในบทเฉพาะกาล)

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 101(4) มาตรา 105 วรรคสาม อยู่ในหมวด 7 รัฐสภา ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร)การประชุมรัฐสภาในครั้งนี้คณะกรรมการประสานงานร่วม(วิป) 3 ฝ่ายประกอบด้วย สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา มีข้อตกลงร่วมกันแต่ละฝ่ายใช้เวลาในการอภิปรายฝ่ายละ 7 ชั่วโมง 20 นาที โดยมีการอภิปรายรวมทุกญัตติ และลงมติด้วยการขานชื่อรวดเดียว 6 ญัตติ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมเริ่มเวลาตั้งแต่ 09.30 - 01.30 น. และวันที่ 24 ก.ย. 63 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมเริ่มเวลาตั้งแต่ 09.30 น. และยุติการอภิปรายในเวลา 18.00 น. เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงมติด้วยการขานชื่อเป็นรายบุคคล

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 เวลาประมาณ 20.00 น. ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบให้เลื่อนการลงมติพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ
ด้วยคะแนนเสียง 432 ต่อ 255 เสียง งดออกเสียง 28 ไม่ลงคะแนน 1 ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรัฐสภาจำนวน 45 คนแบ่งเป็น ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 15 คน ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล 15 คน และ ส.ว.15 คน สำหรับการกำหนดสัดส่วนเป็นคณะกรรมาธิการฯ ของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน และส.ส.พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล เป็นดังนี้ พรรคเพื่อไทย 8 คน พรรคพลังประชารัฐ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคก้าวไกล 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน ทั้งนี้ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 พรรครวม 14 คน ถอนตัวจากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการฯ ฉะนั้นคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้จึงมีเพียง 31 คนในการทำหน้าที่ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งได้มีการประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 เมื่อรัฐสภามีการเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งหน้า ในวันที่ 1 พ.ย. 63 คณะกรรมมาธิการฯ จะนำผลจากการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

การเลื่อนลงมติในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วนแล้วหลังจากได้รับฟังการอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในที่ประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. 63
อีกทั้งญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)​ ที่มีการยื่นเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 น่าจะได้รับการนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอญัตติและการตรวจสอบรายชื่อประชาชน 100,732 รายชื่อ

การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสมบูรณ์​ จะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของประเทศที่ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศที่มีมายาวนานกว่า 700 ปี ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และนักการเมืองที่มีคุณภาพจะเป็นกลไกให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงการมียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมายกระบวนการยุติธรรม ระบบราชการ การศึกษา​ การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ จะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน
..............................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 132