อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

"มาตรฐานถนนหลวงภูเขา" เติมเต็มโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนดังกล่าว กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมาย กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาสนับสนุนการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.


เมื่อปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่ บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน รับสั่งถามว่านอกจากฝิ่นขายแล้ว เขามีรายได้จากพืชชนิดอื่นอีกหรือไม่ทำให้ทรงทราบว่า นอกจากฝิ่นแล้ว ชาวเขายังเก็บท้อพื้นเมืองขาย แม้ว่าลูกจะเล็กก็ตาม แต่ก็ยังได้เงินเท่า ๆ กัน

ทรงทราบว่า สถานีทดลองดอยปุย ซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพื้นเมืองได้ ให้ค้นคว้าหาพันธุ์ท้อที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา เพื่อให้ได้ท้อผลใหญ่ หวานฉ่ำ ที่ทำรายได้สูงไม่แพ้ฝิ่น โดยพระราชทานเงิน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับจัดหาที่ดินสำหรับดำเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยดอยปุยซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่า สวนสองแสน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น

ปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวง ยังคงมุ่งดำเนินงานวิจัย และพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนโครงการหลวงมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการปฏิบัติงานพระราชทาน 4 ประการ ได้แก่ 1.ลดขั้นตอน หมายถึง ให้กระจายอำนาจ 2.ปิดทองหลังพระ 3.เร็ว ๆ เข้า 4.ช่วยเขาช่วยตัวเอง มีพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวน 39 หน่วย ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ จ.พะเยา ภายใต้ชื่อ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ สถานีวิจัยเกษตรหลวงเนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ตั้งของโครงการหลวง อยู่ในท้องที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร การคมนาคมขนส่ง เป็นไปด้วยความยากลำบาก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้ รวมทั้งผลผลิตได้รับความเสียหายจากการขนส่ง

มูลนิธิโครงการหลวงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนดังกล่าว กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมาย กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาสนับสนุนการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร กรมทางหลวงชนบทได้เริ่มดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยได้กำหนด มาตรฐานถนนหลวงภูเขา สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน และมิให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรมทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามแผนงานปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการหลวงภายใต้แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและแผนแม่บทโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560+2564 )

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.. 2559 โดยมีโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 77 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 39 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 11 โครงการ ที่เหลืออีก 27 โครงการอยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจออกแบบรายละเอียด และเสนอจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4ปี (2565-2568 )

อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยส้มป่อย – บ้านขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 10.250 กิโลเมตร มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว และการเดินทางที่ใช้ขนส่งแล้ว ส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.108 – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 2) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 20.798 กิโลเมตร ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างกว่า 155 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2561

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1265 – บ้านสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 – 6.00 เมตร แล้วเสร็จ 9 มิ.ย. 2562ส่วนโครงการที่กำลังก่อสร้าง อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย – บ้านแม่สะงะใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณปี 2564 กว่า 32 ล้านบาท สิ้นสุดสัญา 22 ก.ย. 2564นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1009 – บ้านขุนยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทางรวม 17.611 กิโลเมตร สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย. 2565 ใช้วงเงินงบประมาณปี 2564 กว่า 29 ล้านบาท

ปฐมบทของโครงการหลวงนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชน พืชผักเมืองหนาวจากดอยสูงที่ส่งมาจำหน่ายยังพื้นราบต้องการเส้นทางขนส่งที่สะดวกปลอดภัย
.............................................................
มุมคนเมือง โดยทีมข่าวนวัตกรรมขนส่ง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%