อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ธ.ก.ส. จัดงาน "ออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ปี 63

ธ.ก.ส. แจกโชคยิ่งใหญ่ 125 รางวัล มูลค่ากว่า 19 ล้านบาท ออกรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปี 2563 ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.


ที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดย นายกษาปณ์  เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมทีมผู้บริหาร ธ.ก.ส. จัดงาน “ออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปี 2563” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (อทช.) หรือ เงินฝากสมุดเล่มแดง ชูคอนเซ็ปต์ “ธ.ก.ส. ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค แจกโชคใหญ่ทุกปี” จัดเต็มฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญจากใจให้กับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค พร้อมชวนศิลปินนักแสดงชื่อดัง “เกียรติกมล ล่าทา” หรือ “ตุ้ย เอเอฟ 3” มาสร้างสีสัน และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่รวม 125 รางวัล มูลค่ากว่า 19 ล้านบาท อาทิ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ นิสสัน เทอร์ร่า จำนวน 5 รางวัล, รถกระบะ นิสสัน นาวารา จำนวน 5 รางวัล, รถยนต์อีโคคาร์ นิสสัน อัลเมร่า จำนวน 15 รางวัล (รางวัลรถยนต์รวม 25 รางวัล)  และ ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 100 รางวัล  

โดยผลรางวัลรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น TERRA จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ นายประเสริฐ  แดงปรก สาขาแม่ขรี, นางสายชล สดรุ่ง สาขากรูด, นางสมบัติ กอบัว สาขาอุบลราชธานี, นายปรีชา จิตรนาวี สาขาเกาะยาว, น.ส.รัตติกาล เกษมชัชวาลวงศ์ สาขาบ่อไร่

รางวัลรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น NAVARA จำนวน 5 รางวัล  ได้แก่ น.ส.สุธาสินี ใจหาญ   สาขาธาตุพนม, นางทองม้วน ประกิจนิกรณ์  สาขาธงธานี, นางเสงี่ยม งามไสว  สาขาจันทบุรี, นายยูโซ๊ะ ยามา และ น.ส. ซากีนะห์ ยามา สาขาศรีสาคร, นางสุข ตันแดง เพื่อผู้เยาว์ ด.ญ. ชนิกานต์ ไชยกรด สาขาเถิน

รางวัลรถยนต์นั่ง ECO CAR ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น ALMERA จำนวน 15 รางวัล ได้แก่ นายไกรลาศ โยคณิตย์  สาขาหัวตะพาน, นางสำนวน ฐิตะฐาน สาขาท่าข้าม, น.ส.ณิชาภัทร ดิษฐ์สังข์ สาขาสมุทรสาคร, นางนภาพร ควรสนธิ   สาขาชุมแพ, นายสมภพ โกฏิปภา  สาขาจันทบุรี, นางนงลักษณ์-ด.ญ.อภิญญา ละมั่งทอง  สาขาบ้านสร้าง, นางไล้ เค็มบิง สาขาสวนผึ้ง, นายภูวนนท์ พัชนะ สาขาหาดเลา, นางสุดใจ  ปิ่นนาง   สาขาวังชมภู, นางทองผล อินพามา   สาขาวังพิกุล, น.ส.ทวีภรณ์ นาคพัฒน์ สาขาดอนสัก, นายดนุภพ วงศ์สวัสดิ์ สาขามีนบุรี, นางปิมปา กันทะวงค์  สาขาพร้าว, นายสันติ สันติพนาวงศ์  สาขาบ้านนาสาร, นางเรียงความ มามิ่ง สาขาตรอน, รางวัลทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 100 รางวัล ได้แก่ นายสะอาด ราชประดิษฐ สาขานบพิตำ, นางเนือด งามแสน  สาขาชานุมาน, นางบัวผัด สิทธิมาต   สาขาเจดีย์หลวง, น.ส.มยุรี ขวัญกุล สาขาบ้านตาขุน, นาง สวาง แก้วพิลา  สาขานครพนม, นายแจง  สะมะถะเขตร์การ สาขาไทรงาม, นางจารี ชัยเดช   สาขาปากน้ำกลาย,  นายพุทธา  เขียวนิล  สาขาบึงสามพัน, นางสิริ เสนาชัยสิทธิ์  สาขาคูหา, นายอวยชัย เพชรา สาขาจุฬาภรณ์,นางบุญมี  วรบุตร  สาขายางชุมน้อย, นายสุข ปัญญาวงศ์ และ รุ่งทิวา ปัญญาวงศ์ สาขาสันต้นหมื้อ, นาย ประสิทธิ์ หลงละเลิง  สาขารัษฎา, นายเชิดชาย กุลรภัส และ น.ส.อาภรณ์พันธ์ แก้วคงอิน สาขาบ้านพรุ,

น.ส.สุพัฒตรา จันทร์มาลา  สาขาคำตากล้า, นางอาอีด๊ะ มามะมูนา สาขายะลา, นายศรีมูล วิลัย  สาขาขุนตาล, นายแวง  สิทธิไกรพงษ์  สาขาทรัพย์ไพรวัลย์, น.ส.ลี จรัญเสริฐ  สาขาโซ่พิสัย, นางกองเงิน  กูกขุนทด  สาขาเทพารักษ์, น.ส.สุดใจ อินทโชติ สาขาสตึก, นายสมพงษ์ ฉัตรชัยรัตนเวช  สาขาพยุหะคีรี, นางพรพรรณ แผ่ทอง  สาขาพรานกระต่าย, นางจรูญ ชีวะรัตน์  สาขาหนองกุลา, นางบุญเรือง  วิเชียรเสนาะ  สาขาบ้านค่าย, นายไกรรินทร์ ทั่งทอง  สาขาสามง่าม, นายปิยะวัฒน์ คำมูล และ นางบังเอิญ คำมูล สาขาท่ายาง, นางรชติยา สมัยกลาง สาขาชุมพวง, น.ส.ศุภลักษณ์ กำศิริพิมาน สาขาสะเดา, น.ส.วิไลลักษ์ คำสุระ  สาขาด่านซ้าย, นายจรัล แป้นมีเพชร  สาขาท่าฉาง, นางจิระนันท์ กนกพัฒนากร สาขากาญจนบุรี, นายรุสดี เจ๊ะเง๊าะ สาขาบาเจาะ, น.ส.พิมพ์สิริ ศรีสิริจินดากุล สาขานครสวรรค์, นายอำพร ขาวศิริ  สาขาสวี, น.ส.ติ๊บ เสาพรม สาขาสามเงา, นางอนงค์ ชูจิตร สาขาเวียงสระ, นายกนก ปลื้มภักตร์  สาขาห้วยสะท้อน, นายกิตติ แซ่ปัง  สาขาดงขวาง, นางอุษาพร อิ่นเมืองแก้ว สาขาเชียงราย, น.ส.สุวิมล ซื่อสมศักดิ์ เพื่อ ด.ญ.พรรณนา พงษ์ไพบูลย์  สาขาเชียงราย, นางติ้น ยอดสุดเอื้อม สาขาสงขลา, นางแสง อินบุญ สาขาเชียงแสน, นางบุญรุ่ง ละออ  สาขาปากพลี, นายชวน เกรียงศรีสกุล สาขาชลบุรี,

นางสุวรรณ์ สีนาดนาวา  สาขาเมืองบัว, นางรจนา สุขประดิษฐ์  สาขากาญจนดิษฐ์, นายณัฐวัฒน์ บำเพ็ญ สาขาไพรบึง, นายจันทร์ ริมกระจ่าง สาขาหนองตางู, น.ส.สิริวิมล เลากลาง สาขาโนนสูง ,นางหนูแวง วงค์มุด สาขาชาติตระการ, นางลักขณา ลำดับพังค์ สาขาลานสกา, นายพิทัต  นาคงาม สาขากระสัง, นายสิทธิชัย หล่อธีรนุวัฒน์ สาขาหาดเลา, นางถนอม จันทภาโส และ นายพิชาญ จันทภาโส สาขาลำไพล, นางเอี่ยน สินศักดิ์ศรี และ นายสุเชาว์ สินศักดิ์ศรี สาขาทวดทอง, นายเดโช  รัตนแสงจำรัส สาขาไชยา, นางจำเนียร ฉัตรชัยเดช โดย น.ส.พัชรา ฉัตรชัยเดช สาขาบึงนาราง,นายคำปอน พรมยาน สาขาท่าแซะ, นายวิชา- นางถาวร  โทชนบท สาขาวังม่วง, น.ส.นันทิกา หนักแก้ว หรือ นายอำนวย หนักแก้ว สาขาทุ่งเตา, นายสหรัฐ ประเสริฐสังข์ สาขาทุ่งฝน, นางถนอมใจ เดชะบุญ สาขาคลองหอยโข่ง, นายไทย พึ่งพา สาขาวังน้ำเย็น, นายสุวรรณ จันทร์พานิชย์ สาขาเลย, นางลันทม โพธิ์ศรีทอง สาขาบางซ้าย, นางอัญชลี ลาร์เชร์ และ MR.Jean- Pierre,ANdre LARCHER สาขาแม่ฮ่องสอน, น.ส.พัชรา ดวงพัตรา และ น.ส.ปัทมา ดวงพัตรา สาขาเพชรบูรณ์, นางวันดี แก้วไทรกล่ำ สาขาจอหอ, น.ส.ภัทรลภา มะสุวรรณ สาขาควนหนองหงษ์ และ น.ส.รัตนาภรณ์ ปานวิเศษ เพื่อ ด.ช.ธนานนท์ แก้วโวหาร สาขากำเนิดเพชร,

นางเข็มพร เกตุขุนทด สาขาด่านขุนทด, นางประนอม เสืองาม สาขาบางสะพาน, นายวิทยา  พงค์ทองเมือง สาขาลำทับ, น.ส.ศรีวรรณ ปานต๊ะรังสี สาขานครสวรรค์, นางประดับ พุดดำ สาขาละงู, น.ส.ยาฮารอ ตะเหล็ม สาขาปัตตานี, นายณรงเดช เลสัก สาขาลำพูน, น.ส.ศรีนวล เมืองจันท สาขาเสนางคนิคม, นายสมพรรณ เดชศร สาขาวารินชำราบ, นางอ๋อย ขันตี สาขาผาขาว, นางพัด กันทะวงค์ สาขาแม่จัน, น.ส.แก้วใจ ศิริเฮียง สาขาชุมแพ, นางประทุม  ภิรมย์ไตรภักดี สาขาบึงสามพัน, นางสุรีย์ รอบำรุง สาขาท่าโรงช้าง, น.ส.จันจิรา ชัยเลิศ สาขาเมืองแกน,นางกนกวรรณ สมากรณ์ สาขานาน้อย, น.ส.อมรรัตน์ ทองเสน สาขาจุฬาภรณ์, นางปราณี ผูกพันธุ์ สาขาพยุหะคีรี, น.ส.แสงจันทร์ บรรดาศักดิ์ สาขาสีคิ้ว, น.ส.ทองที ทิพย์ตำแย สาขาหนองกุงน้ำพอง, น.ส.ถนอม เถื่อนกลาง สาขาดอนหวาย, นายศิริชัย สุทธิสรสัมพันธ์ สาขาสมุทรสาคร, นางละเอียด กันทะปา สาขาแม่ปา, น.ส.ลับ อุดอิน สาขาตรอน, นางประภาพร ทิพย์บุญชู สาขาพญาเม็งราย, นายศิลป์ชัย บัวประหลาด สาขาตราด, นางละมัย ทองเสน เพื่อ นางนอบ บุญมา สาขาหัวไทร, น.ส.ภัคจิรา สงวนเผ่า สาขาไทรงาม และ น.ส.รัตนภรณ์ ไชยวิรุฬห์ สาขาศรีสะเกษ

สามารถตรวจสอบรายชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th  หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนใครที่อยากออมเงินและลุ้นรางวัลพิเศษมากมายทุกปี ต้องไม่พลาดที่จะฝากเงินกับ บัญชีออมทรัพย์ทวีโชค (อทช.)  เพราะ ธ.ก.ส. ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค แจกโชคใหญ่ทุกปี งานออกรางวัลครั้งต่อไปผู้โชคดีอาจเป็นคุณ!

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น