อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

มทรส. เปิดหลักสูตร"นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย "

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดหลักสูตร “เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)” เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.01 น.


นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ วิธีการดำเนินชีวิต และที่สำคัญยังรวมถึงด้านอาชีพด้วย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแทรนด์โลก ซึ่งจากข้อมูลจากหลายสำนักทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าอาชีพด้านเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่กำลังต้องการของของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้คิดค้นแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ และที่สำคัญต้องตามเทรนด์โลก ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ให้ทันอีกด้วย

ดังนั้นในทุกส่วนจึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรด้านนี้เป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมาย สภามหาวิทยาลัย มทรส. จึงได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 เปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าเมื่อจบจากการศึกษาแล้ว สามารถมีงานทำอย่างมั่นคง โดยเปิดหลักสูตร “เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)” ในปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 64 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ มทรส. นนทบุรีนายธีรพล กล่าวต่อไปว่า วิชาบังคับของหลักสูตรนี้ ได้แก่ การผลิตสื่อดิจิทัล การผลิตกราฟิกสำหรับสถานการณ์จำลอง ดิจิทัลมีเดียอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเสมือนจริง และปัญญาประดิษฐ์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย พร้อมทั้งมีวิชาเลือกอีกหลายวิชา อาทิ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การผลิตคอร์สแวร์เพื่อการศึกษา การประยุกต์ใช้ดิจิทัลมีเดียสำหรับการตลาด การประยุกต์ใช้ดิจิทัลมีเดียสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ การผลิตงานด้านเทคนิคพิเศษ การผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลมีเดียสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักพัฒนาสื่อดิจิทัล นักพัฒนาสื่อเสมือนจริง นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย นักวิชาการการศึกษา และนักพัฒนาเกมและแอนิเมชั่น เป็นต้น โดยจะรับนักศึกษาที่จบ ปวส.ทุกสาขาวิชา สอบติดต่อได้ที่ โทร. 09-2551-9356 LineID : namenOOn หรือ E-mail : comnon@tmutsb.ac.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น