อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่าน "ความรู้เรื่องเมืองไทย" จะเข้าใจ- รักเมืองไทย

“หนังสือ “ความรู้เรื่องเมืองไทย” ทำให้คุณรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และตระหนักในความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รู้จักไทยในมุมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย” พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.55 น.


สภาพการณ์ความสับสนอลหม่านที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนั้น เป็นเพราะผู้คนทั่วไปในสังคมขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างถูกต้อง จึงไม่มีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ เมื่อไม่รู้ความเป็นมาของบ้านเมืองในอดีตจะมีความเข้าใจบ้านเมืองได้อย่างไร แม้ว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็มีผลสืบเนื่องมาจากอดีตก็ไม่มีความเข้าใจเช่นกัน ในขณะที่อนาคตของบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน หลักคิดที่ถูกต้อง​และไม่บกพร่องในจิตสํานึก​ของผู้คนทั่วไปในสังคมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและคณะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหนังสือ “ความรู้เรื่องเมืองไทย” เขียนโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร และยังได้แนะนำให้คนไทยอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะมีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อการให้ความรู้และความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง​ โดยได้กล่าวในที่ประชุมว่า “หนังสือ ความรู้เรื่องเมืองไทย ทำให้รู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และตระหนักในความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รู้จักไทยในมุมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย” และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564 สำนักงานเลขาธิการ​นายกรัฐมนตรีได้นำหนังสือเล่มนี้จัดเข้าเป็นเอกสารประกอบการประชุม​คณะรัฐมนตรี

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์หลายแขนง อาทิ เศรษฐ​ศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ฯลฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่า ซึ่งมีการประมวลความรู้และประสบการณ์ที่มีมายาวนานเป็นเวลาค่อนศตวรรษ ทั้งจากการศึกษาค้นคว้าที่มีการพิจารณา​ไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผล จนตกผลึกทางความคิดอย่างชัดเจน รวมถึงการติดตามเฝ้ามองสภาวการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งสังเกตดูถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ไม่เคยหยุด​นิ่งดร.วิชิต​วงศ์ ​ณ ป้อมเพชร ได้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เขียนในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การนำเสนอองค์ความรู้เชิงกายภาพซึ่งเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ (Hardware) ​ ครอบคลุมถึงโครงสร้างของประเทศ การปกครองประเทศ ระเบียบแบบแผน ตลอดจนความเป็นไทย (Thainess) ส่วนที่ 2 คือ การนำเสนอความคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งเปรียบเสมือนซอฟต์แวร์(Software)​ ที่สะท้อนถึงแนวความคิด มุมมองและทัศนะที่มีต่อสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของผู้เขียนที่มีความคิดเป็นอิสระ มุ่งหวังให้คนไทยทุกหมู่เหล่ารู้จักและเข้าใจประเทศไทยดีขึ้น มีความภาคภูมิใจและรักเมืองไทยยิ่งขึ้น จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับบ้านเมืองตามสถาน​ภาพ​ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมหนังสือ “ความรู้​เรื่อง​เมืองไทย” เป็นหนังสือที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยในวงกว้าง โดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างละเอียด​ลึกซึ้ง เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย

บทที่ 1 เมืองไทยในความสับสน : ลักษณะและที่มา
บทที่ 2 ระบอบการปกครอง และระบบการเมือง
บทที่ 3 เศรษฐกิจไทย : ความเป็นจริงและภาพลวงตา
บทที่ 4 วิวัฒนาการสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
บทที่ 5 ความเป็นไทย และ “ไทยสไตล์”


กระแสการ​ตื่นตัวจากการรับรู้​ข่าวสารจากสื่อมวลชนต่างๆ ​เกี่ยวกับหนังสือ “ความรู้เรื่องเมืองไทย” ทำให้มีผู้สนใจทั่วไป รวมถึงสถาบัน​การศึกษาและองค์กรต่างๆ ติดต่อหาข้อมูลหนังสือเล่มนี้ที่เว็บไซต์ www.nangsuedee.com และ www.หนังสือดี.com กันอย่างต่อเนื่อง ทราบว่าโครงการ​หนังสือดี บริษัท​ว​ศิระ​จำกัด กำลังดำเนินการจัดพิมพ์​หนังสือเล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เคยจัดพิมพ์มาก่อนเมื่อ 12 ปีที่แล้ว เพื่อตอบสนอง​ต่อความสนใจของผู้รักการอ่าน อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์​ต่อการสร้างความรู้​และความเข้าใจที่ถูกต้อง​แก่คนในชาติ จะได้ช่วยกันรักษาประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน ให้มีความเจริญมั่นคงเป็น​ปึกแผ่นและมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

.......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

ขอบคุณภาพจาก : Pixabay, Wikipedia


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น