อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

สกลนคร จัดเทศกาลวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 70 รูป

ผู้ว่าฯ สกลนคร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 70 รูป พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวียนเทียน และเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมรวิหาร หรือวัดใกล้บ้าน ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.57 น.

ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 70 รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และมีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติ พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวียนเทียน และเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมรวิหาร หรือวัดใกล้บ้าน เวลา 17.00 น.วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น