อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

เทศบาลเมืองแพร่ มอบทุนการศึกษานักเรียน

เทศบาลเมืองแพร่ มอบทุนการศึกษานักเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 195 ทุน ส่งเสริมด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน มีจิตอาสา อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.49 น.


นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ประจำปี 2563 จำนวน 195 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียน และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน มีจิตอาสา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันสำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะขยายโอกาส เปิดรับนักเรียนทุกสังกัด นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตเทศบาล ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ขาดแคลน ทุนทรัพย์ อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร รับจ้างทั่วไป ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เต็มศักยภาพ ดังนั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จึงได้จัดโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม ทางด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น