อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

เยี่ยมชม "กลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า" ชุมชนสร้างไทย

เยี่ยมชม ”กลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า” ผลิตผลจากโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 12.40 น.


กว่า 1 ปีที่ผ่านมา โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ได้เข้าไปมีส่วนผลักดันให้ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เกิดการร่วมตัวพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง โดยหัวใจสำคัญไม่ใช่เป็นแค่การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 0.01% ต่อปี หรือล้านละร้อยบาทเท่านั้น แต่ยังมีการต่อเติมองค์ความรู้ การให้คำปรึกษา ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นหนึ่งวิสาหกิจฯ ที่ประสบความสำเร็จหลังได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยจากธ.ก.ส. โดยนางจารึก เพ็ชรด้วง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า เผยว่า ได้เริ่มอาชีพเลี้ยงแพะมาตั้งแต่ปี 2556 แรกเริ่มเลี้ยงคนเดียว พอมีรายได้ดีก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเป็น 7 คน จึงได้จดทะเบียนตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น จนปัจจุบันมีสมาชิก 32 คน อยู่อำเภอสิชลใน 6 ตำบล 13 หมู่บ้านต่อมาก็พบอุปสรรคในการเลี้ยง คือไม่สามารถผลิตแพะได้มากพอกับความต้องการของผู้รับซื้อและผู้บริโภค เพราะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำกัดทำให้เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย อีกทั้งยังเจอปัญหาวัตถุดิบอาหารราคาแพง และเสียค่าวัสดุในการก่อสร้างคอกเลี้ยงสูงอีก จนกระทั่งเมื่อปี 63 ทางกลุ่มได้พบกับ ธ... และได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อธุรกิจชมชนสร้างไทย โดยให้วงเงินกู้มา 5.1 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพิ่ม ได้เฉลี่ยคนละ 20 ตัว ช่วยเพิ่มพ่อพันธุ์ได้ 15 ตัว และแม่พันธุ์อีก 300 ตัว ทำให้เกิดลูกแพะเพิ่มอีกกว่า 300 ตัว ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเลี้ยงแพะส่งขายสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น”นอกเหนือจากการสนับสนุนเงินทุนแล้ว ธ...ยังให้ความช่วยเหลือด้านอื่นอีกมากมาย เช่น ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เข้ามาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงแพะ ทำให้ลดต้นทุนรายจ่ายลด และเพิ่มรายได้ดีขึ้น เช่น การให้ความรู้การสร้างคอกเลี้ยงสัตว์ยกสูง เพื่อเก็บมูลแพะไปขายได้กระสอบละ 30-50 บาท การสอนเทคนิคผสมอาหารโดยใช้หัวอาหารผสมกับผักที่ปลูกได้เองเพื่อช่วยลดต้นทุน และทำให้แพะมีอัตราเติบโตเร็ว ตลอดจนยังสอนการแปรรูปเนื้อแพะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น แพะเนื้อ แพะขุน แกงแพะ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแพะ แพะสวรรค์ ปุ๋ยมูลแพะ เป็นต้นด้านนางบุญพา เกลี้ยงขำ หนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า เผยว่า เมื่อก่อนมีอาชีพเป็นชาวสวนยาง และปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มังคุด ทุเรียน แต่รายได้ไม่ค่อยดีเพราะราคายางตกต่ำ พอเห็นน้องสาวเลี้ยงแพะแล้วรายได้ดีก็เลยลองดูบ้าง ประกอบกับมี ธ.ก.ส.เข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยล้านละร้อยให้ไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลี้ยง และหาตลาดให้ ถึงตอนนี้ก็สบายแล้ว เพราะเนื้อแพะราคาดีมาก เพิ่มจาก กก.ละ 100 บาท เป็น 150 บาท ปีหนึ่งก็มีรายได้หลักแสนบาท จนทำให้อาชีพเลี้ยงแพะจากเคยเป็นอาชีพเสริม ได้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว

ปัจจุบัน โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ... ได้สนับสนุนเงินทุนช่วยวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 1,595 ราย วงเงินกว่า 5,522 ล้านบาท ซึ่งสำหรับวิสาหกิจชุมชน รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินประชาชน สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อที่ ธ...ได้ทุกสาขา เพื่อขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 0.01% ระยะ 3 ปี นำไปใช้ลงทุนกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนจนถึงวันที่ 30 ..65

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น