อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

กทม. "หันหน้าเข้าคลอง" เดินหน้าฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานครเดินหน้าพัฒนาฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ  พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เชิญชวนทุกภาคส่วนมาหันหน้าเข้าคลอง โดยกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในทุกด้าน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเขตและสำนักต่างๆ และหน่วยงานภายนอก   อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนการขอความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้แนวคิด #หันหน้าเข้าคลองกรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน

-หน่วยงานภายในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเชิงบูรณาการ โดยการให้ความรู้และแนะนำในการติดตั้งถังดักไขมัน ติดตั้งบ่อเกรอะบ่อซึม ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แก่บ้านเรือน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

- หน่วยงานภายนอก เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทหาร จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง การบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน สนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบำบัด เป็นต้น

- ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมรรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีของคลองแสนแสบ ซึ่งผ่านพื้นที่ 21 เขตของกรุงเทพมหานครให้มีภูมิทัศน์สวยงามตลอดเส้นทาง เพื่อเป็นคลองต้นแบบของการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เพื่อพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12