อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

ธอส.รับลูกขุนคลัง ขยายเวลาช่วยลูกหนี้ต่อ 7 เดือน ถึง 31ธ.ค.64

ธอส.รับนโยบายขุนคลัง ขยายเวลาช่วยลูกค้าเดิมที่อยู่ใน 7 มาตรการพักหนี้ ลดเงิน พักต้น จ่ายดอก ต่อไปอีก 7 เดือน ถึง 31 ธ.ค.64 เริ่มเปิดลงทะเบียนผ่านแอพฯ GHB ALL หรือ GHB Buddy บนแอพฯ Line ได้ตั้งแต่ 1-29 ก.ค.64 อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 17.05 น.


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ที่ต้องการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด คณะกรรมการธนาคาร โดย นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการธนาคาร จึงได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าเดิม ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการความช่วยเหลือฯ ของธนาคาร ตาม “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” จำนวน 7 มาตรการ ไปสิ้นสุดความช่วยเหลือในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมสิ้นสุดความช่วยเหลือ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าของ ธอส. ที่อยู่ระหว่างการรับความช่วยเหลือตามมาตรการรวมกว่า 143,100 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 137,260 ล้านบาท

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขยายระยะเวลาความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชัน GHB ALL หรือ แอพพลิเคชัน ไลน์ GHB Buddy ได้ตั้งแต่วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย มาตรการที่ 9, 10, 11 และ 11 New Entry : แบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดต้น ตัดดอก) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน โดยทั้ง 4 มาตรการ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในมาตรการทั้งที่ มีสถานะบัญชีปกติ สถานะหนี้เสีย ลูกหนี้สถานะ หนี้เสียที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้นายฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนมาตรการที่ 12 : ขยายระยะเวลาลดเงินงวดผ่อนชำระ และพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อแฟลตรายเดิมที่อยู่ในมาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร ครอบคลุมลูกค้าผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เป็นหนี้เสีย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการของธนาคารมาก่อน หากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ สามารถเลือกจ่ายเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน (ตัดเงินต้นและดอกเบี้ย) หรือ เลือกพักชำระหนี้ หากได้รับกระทบรุนแรงที่ไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของกิจการ หรือไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ตามปกติ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน 2564 และได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2564 ระยะเวลาสูงสุด 7เดือน สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

สำหรับมาตรการที่ 13 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เป็น NPL ไม่อยู่ขั้นตอนของกฎหมาย และไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้) ที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการความช่วยเหลือเดิมของธนาคาร และมาตรการที่ 14 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกหนี้ที่สถานะ NPL และลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะพ้นสิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้อยู่หากใช้มาตรการที่ 14 และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจาก COVID-19 และไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้หรือตามคำพิพากษาทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เข้ามาตรการเพื่อขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ จะต้อง Upload หลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง แอพฯ GHB ALL และ GHB Buddy ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือสเตทเมนท์ เป็นต้น ส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ www.ghbank.co.th และภายในเดือนต.ค.64 ธนาคารจะทำการสำรวจความประสงค์ของลูกค้าอีกครั้งว่ามีความพร้อมที่จะกลับมาผ่อนชำระได้ตามปกติหรือไม่ หรือยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้ และต้องการรับความช่วยเหลือต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th , Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13