อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

เฟส5คลายล็อก'ผับ-บาร์-โอเกะ' ห้ามเต้น-ร้องรวม-สวมแมสก์ตลอด

ส่องมาตรการหลัก-มาตรการเสริม "สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบ อบ นวด" หลังคลายล็อกเฟส 5 ผ่อนปรนให้กลับมาเปิดกิจการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน "โควิด-19" อย่างเคร่งครัด พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น.


หลายสถานที่ได้รับการผ่อนปรนให้กลับมาเปิดกิจการในเฟสที่ 5 รวมทั้ง “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบ อบ นวด” แต่ให้ปฏิบัติตามภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส “โควิด-19” อย่างเคร่งครัด


  
โดยสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา 24.00 น. และงดเว้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาหารหรือเครื่องดื่ม มาตรการหลัก ได้แก่ 1.ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2.ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม 3.มีจุดบริการล้างมือฆ่าเชื้อโรค 4.ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และเว้นระยะโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตรหรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะหรือเวที5.ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน หรือสามารถนั่งและยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน แต่ไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ที่สำคัญให้หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับผู้ใช้บริการ มิให้ร้องเพลง-เต้นร่วมกัน 6. จัดระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการ รวมถึงห้องสุขา ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

7.ให้คำแนะนำพนักงานและผู้ใช้บริการ โดยพิจารณางดให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้ 8.ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยัน พร้อมระบุจำนวนผู้ใช้บริการ ให้ตรวจสอบได้ และ 9.ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกในแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด


    
มาตรการเสริม ดังนี้ 1.มาตรการคัดกรองอายุ ไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค อาจให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามคำแนะนำของทางราชการ 2.จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิว นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 3.จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน 4.ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบเช่นโปรโมชั่น รวมทั้งไม่ยินยอมให้ลูกค้านำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน

5.งดนั่ง ร้องเพลง เต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะ หรือที่นั่งของผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟนทุกครั้งก่อนใช้บริการ 6.งดให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรูปแบบเหยือก ถ้วยหรือใส่ในภาชนะ ที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกัน 7.พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อบันทึกภาพการให้บริการ 8.พัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน และ 9.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน    


    
ขณะที่ กิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา มีมาตรการหลัก ได้แก่ 1.ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องอาบน้ำอ่างอาบน้ำ ห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2 ให้ผู้ประกอบการพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในพื้นที่ส่วนรวม ทั้งนี้พนักงานบริการสามารถสวม Face Shield แทนได้ 3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

4.ให้เว้นระยะนั่ง หรือเดินห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม 5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และรวมกลุ่มกัน 6.ให้้คำแนะนำพนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 7.ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันมาตรการป้องกันโรค 8.ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และ9.ตรวจกลุ่มพนักงานเป็นระยะ


    
มาตรการเสริม ดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองไข้พนักงานและผู้ใช้บริการ 2.จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิว 3.จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมทั้งห้องสุขา 4.จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามมาตรการเช่นเดียวกับผับ บาร์ คาราโอเกะ 5.จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน 6.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ 7.พัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 8.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%