อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

จับมือภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็ก ช่วยกลุ่มยากจนเข้าเรียน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยยากจน ทำโครงการช่วยเหลือและบรรเทาอุปสรรคในการเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของเด็กปฐมวัย กทม. อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 16.50 น.


เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและร่วมแถลงข่าว โครงการการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวกรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินโครงการการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจน ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ให้มีขีดความสามารถ ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีความเปราะบางให้ได้รับการพัฒนา ทั้งนี้จากผลการสำรวจของโครงการ MICS5 ในปี พ.ศ. 2559 มีเด็กอายุ 3-4 ปี ร้อยละ 84.7 กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวมีการส่งเสริมเด็กให้เข้าเรียนตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้มักไม่ครอบคลุมกลุ่มเด็กพิเศษ เด็กพิการ รวมทั้งกลุ่มเด็กเปราะบางทางสังคมที่ไม่ได้อยู่ในการสำรวจ

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาอุปสรรคในการเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวยากจน และเด็กปฐมวัย ที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการควบคู่ ไปกับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว พ่อแม่ ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวัดผลได้ที่ตัวเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สุขภาพแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม คาดว่าโครงการนี้ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยยากจน เป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพโดยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72