อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

'บำรุงราษฎร์'หารือคกก.แข่งขันทางการค้าต้าน'BDMS'ฮุบ

รพ.บำรุงราษฎร์ แจง ไม่คิดว่า บีดีเอ็มเอส ยื่นเทนเดอร์ฯ เล็งหารือคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.19 น.


รายงานข่าวจาก บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือ บีเอช แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามที่บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (บีดีเอ็มเอส) แจ้งว่าจะเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 125 บาท โดยราคาเสนอซื้ออาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อนั้น 

ทางบริษัทฯขอแจ้งว่าผู้บริหารของ บีเอช ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน เนื่องจากในอดีต บีเอชและ บีดีเอ็มเอช ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใด ๆ นอกจากนี้บริษัทเห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกัน และต่างก็เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้บริโภคพึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทจะขอเข้าปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน และขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯแนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากทั้ง บีเอช และบีดีเอ็มเอส อย่างใกล้ชิดและอย่างระมัดระวัง ขณะเดียวกันบริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29