อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

จัดงบจ้างคนตกงานช่วยพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

ปิดทองหลังพระฯ เร่งช่วยเหลือผู้ตกงานและเกษตรกร ที่เจอผลกระทบจากโควิด ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร พร้อมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 13.24 น.

 
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันปิดทองหลังพระฯ มีมติเห็นชอบให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานและเกษตรกร โดยการจ้างแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และบัณฑิตว่างงานในพื้นที่

เพื่อมาร่วมพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร ควบคู่กับการเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวพระราชดำริทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 
ทั้งนี้ในงานสำคัญที่เข้าไปช่วยดูแลช่วยเหลือปิดทองหลังพระฯ จัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 3 จังหวัดพื้นที่ต้นแบบ คือจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และอุดรธานี  โดยมีกรอบงบประมาณ 307 ล้านบาท

ขณะนี้ได้สำรวจโครงการแล้วเสร็จ โดยจะเริ่มดำเนินการในระยะเร่งด่วนจำนวน 109 โครงการจากเป้าหมายทั้งหมด 300 โครงการ ในเดือนเม.ย.63 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรได้ทันถ่วงที ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ว่างงานในเบื้องต้นได้ไม่ต่ำกว่า 490 คน


 
สำหรับการดำเนินงานในระยะเร่งด่วนแบ่งโครงการเป็น 2 ประเภท คือ โครงการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีต้นทุนน้ำอยู่แล้ว และโครงการที่มีระบบน้ำอยู่แล้วสามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องได้ทันที พร้อมกับประสานกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและอำเภอสำรวจผู้ว่างงาน

เพื่อจ้างเป็นอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ทำหน้าที่ซ่อมแซมแหล่งน้ำและพัฒนาการเกษตรร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ และบัณฑิตว่างงานในหมู่บ้าน จะจ้างเป็นพนักงานโครงการ ทำหน้าที่ประสานงานติดตามการดำเนินงานโครงการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17