อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขยายเวลายื่นแบบภาษีฯ ให้ผู้ประกอบการทั่วไปช่วงโควิด

กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรครอบคลุมผู้ประกอบการทั่วไปช่วงโควิดแพร่ระบาด  จากเดิมให้เฉพาะเอกชนที่ปิดสถานประกอบตามคำสั่งของทางราชการเท่านั้น จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 13.40 น.


นายอุตตม สาวนายน  รมว.คลัง เปิดเผยว่า  กระทรวงการคลังอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรออกไปให้ครอบคลุมผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวจากประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 31 มี.ค. เพื่อช่วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องการยื่นแบบภาษีต้องถูกกักตัวจากโควิดจนไม่สามารถทำงานได้หรือสำนักงานบัญชีที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อเตรียมทำบัญชีและภาษี หรือสถานประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เดียวกันกับสถานประกอบการที่ถูกปิดกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน และให้ผู้ประกอบการพิจารณาให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโควิด

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และแบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมี.ค.และเดือนเม.ย. 63 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเม.ย.และเดือนพ.ค.   ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พ.ค.  

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมี.ค.และเดือนเม.ย.   ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเม.ย.และเดือนพ.ค.    ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พ.ค.   ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36) ของเดือนมี.ค.และเดือนเม.ย. 63 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม   ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พ.ค.

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมี.ค.และเดือนเม.ย.  ที่ต้องยื่นและ ชำระภาษีภายในเดือนเม.ย.และเดือนพ.ค. ขยายออกไปถึงวันที่  23 พ.ค. แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริม ทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอากรแสตมป์ 
(แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และแบบ อ.ส. 4ข) ที่ต้องยื่นชำระอากรแสตมป์ภายในวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค.  ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พ.ค.

นอกจากนี้ปัจจุบันกรมสรรพากรมีระบบที่สนับสนุนการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ประกอบการ  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งลดการเดินทางไปชำระภาษีอากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรพื้นที่สาขา
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23