อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

รัฐเร่งพัฒนาแรงงานมีฝีมือรับอีอีซีหลังโควิดจบ

บอร์ดเล็กอีอีซี ไฟเขียวแผนพัฒนาคนรับตลาดที่จะเปลี่ยนในอนาคตยุคหลังโควิด โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี เตรียมชงนายกฯ ไฟเขียวในการประชุมบอร์ดใหญ่ครั้งหน้า เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.07 น.

 
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซี โมเดล ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแบบตามความต้องการของตลาดเป็นแนวทางหลัก เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และมอบหมายให้คณะทำงานศูนย์ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีอีซี เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทราบในการประชุมครั้งต่อไปพิจารณา


 
ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ปรับการเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นแบบอีอีซีโมเดล ที่เอกชนออกค่าใช้จ่าย 100% มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรและการันตีการจ้างงาน ให้ได้ 100,000 คน

ภายในระยะเวลา 5 ปี และประสานงานโครงการการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และหาแนวทางและเป้าหมายเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 63 และ 64 โดยเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรและประสานพลังเอกชนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 30,000 คน
 
พร้อมกันนี้ยังขยายความร่วมมือเพื่อเพิ่มการพัฒนาบุคลากรในอีอีซี เช่น ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลักดันให้สถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จำนวน 12 สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งมีกำลังการผลิตนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) รวมปีละ 8,200 คน เป็นรูปแบบอีอีซีโมเดล ให้ได้อย่างน้อย 30% ของผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ในปี 2566 โดยดำเนินการแล้วประมาณ 1,500 คน ต้องการเพิ่ม 7,000 คน เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18